Wat binne wy moai fuort


In stik yn trije bedriuwen skreaun troch Diana Monshouwer en oerset troch Siep Jorna

Under begelieding fan in gids nei de binnenlannen fan Afrika. Foar de rike en dominante Luciel de ideale trip om opskeppe te kinnen by har freondinnen. Henry, in goede siel, giet lykwols om in hiel oare reden mei as syn frou. Henk en Annie, dy’t in priis wûn ha en dêrom de reis meitsje, sjogge der hielendal nei út. De jonge, ûnferskillige en luie Emma makket it reisselskip kompleet. Luciel ergeret har dea oan it hâlden en dragen fan Henk en Annie, twa typen fier ûnder har stân en fan Emma moatte se al hielendal neat ha. Al gau docht bliken dat it hielendal gjin lúkse fakânsje is, mar in survivaltocht troch de oerwâlden fan Afrika. Foar Luciel in reden om daliks werom te wollen. Spitich, de jeeps dy’t harren brocht ha, komme pas oer in pear wike werom. Oanpasse dus! At dan ek noch Fred, de gids, ynienen fuort is, dan wurdt it pas echt in tocht.. In komysk en fermaaklik blijspul dat spile wurde kin yn in ienfâldich te meitsjen dekor.

Spelers
Henry Hasenbein Syds Wiersma
Luciel Hasenbein Gertrud Palstra
Fred van Buuren Hendrik Jorritsma
Henk van Dijk Mebius Brandsma
Annie van Dijk Maaike Riewald
Emma Steensma Marjon Klijnstra
Klean en omballingen

Toos Lettinga en Cobie Jorritsma

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma en Thea Elzinga

Ljocht en lûd

Edward van der Meer en Piter van der Weij

Regy

Jurjen Kuurstra en Manda Faas