Leafde as Mûnster

In stik yn trije bedriuwen fan Noël Coward

Oerset troch Gurbe Dijkstra.

Elyot hat earder mei Amanda troud west, mar dat houlik is op’e non rûn. Altyd rûzje, sels slaan en ek alkoholisme wiene de oarsaken fan de skieding. No is hy op houliksreis mei syn twadde frou, Sibyl. Se binne yn Frankryk bedarre, yn in moai hotel. At er jûns bûten op it terras sit, sjocht er dat Amanda op it terras neist dat fan him sit. Ek sy is foar de twadde kear troud, no mei Victor, en ek op houliksreis, tafallich yn itselde hotel. Hoe sil dit ôfrinne?

Spelers en regie
PersonageGespeeld door
Amanda PrynneToos Lettinga
Victor Prynne har manHendrik Jorritsma
Sibyl ChaseManda Faas
Elyot Chase har manEdwin Dijkstra
Klean en omballingen

Nynke Arendz

Ynstekster

Maaike Riewald

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Edward van der Meer

Regy

Titia Jongboom

Interview - WaadhoekeTV