It Perron

Blijspul yn trije bedriuwen van Froukje Annema

Op it perron fan in middelgrutte stêd hat Eelke in blommekiosk en Arjen in kiosk mei lektuer en snobbersguod. Marie sit dêr tuskenyn as sûkerskjinne toiletjuffer. De manlju kinne net tagelyk troch deselde doar omdat Arjen yn it ferline Eelke in minne streek levere hat. Eelke hat koartlyn syn frou ferlern en hat wer oanhâld fûn by Ria, dêr’t er och sa grien mei is. Syn dochter frijt mei Jelmer, de soan fan Arjen, ta grutte argewaaqsje fan de beide heiten. Se besykje de jongelju útinoar te spyljen troch Jenny as ‘au pair’ nei Ingelân te stjoeren, mar as dy ûnferwachts earder weromkomt begjint it earmelijen op’e nij. Hawar, mei help fan Marie komt alles op syn poatsjes telâne oan ‘e ein fan it stik.

Spelers
Eelke : Blommeferkeaper Durk Koster
Ria : Eelke syn freondinne Cobie Jorritsma
Jenny : Eelke syn dochter Marieke de Boer
Marie : Toiletjuffer Geartsje Sikma
Arjen : Kioskman Mebius Brandsma
Wytske : Arjen syn frou Monique van der Meer
Jelmer : Arjen syn soan Raymond van der Meer
Byrollen:     Edwin Dijkstra, Edward van der Meer, Hendrik Jorritsma, Albertje Ydema,  Baukje van der Wal, Nynke Arendz, Jessica van der Meer, Hico Veldman, Joke Rijpstra
Klean en omballingen

Vronie van der Tol

Ynstekster

Germina Vissia

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Toos Lettinga

Ljocht en lûd

Marco van der Meer

Regy

Jurjen Kuurstra en Frouwkje van der Meer