It doek giet op foar moard

In skriller yn trije bedriuwen skreaun troch Bettine Manktelow en oerset troch Tineke Hoekstra

In ploech toanielspilers is dwaande mei in repetysje. Sy repetearre yn in lyts teater oan ‘e ein fan in pier. It is tige min waar en it is in frjemd en bûnt selskip fan minsken. Se reitsje opsluten yn it teater en moatte der mei syn allen de nacht troch bringe.   Dan bart der in ûngelok en ien fan de spilers falt dea del. Dan sneuvelje der noch in stik as wat. In oarsaak is net oan te wizen. Hoe kin soks no barre en wa sit der efter?  Pas op it lêst liket it wêrom dúdlik te wurden en folget de ferrassende ûntknoping.

Spelers
Katja Siepie Huizinga
Annelotte Vera Veltman
Sandra Jessica Dijkstra
Peter Durk Koster
Hugo Mebius Brandsma
José Toos Lettinga
Fons Broer Jorritsma
Mieke Nynke Arendz
Klean en omballingen

Vronie van der Tol

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Edward van der Meer

Regy

Jurjen Kuurstra