It doek giet op foar moard

In skriller yn trije bedriuwen skreaun troch Bettine Manktelow en oerset troch Tineke Hoekstra

In ploech toanielspilers is dwaande mei in repetysje. Sy repetearre yn in lyts teater oan ‘e ein fan in pier. It is tige min waar en it is in frjemd en bûnt selskip fan minsken. Se reitsje opsluten yn it teater en moatte der mei syn allen de nacht troch bringe.   Dan bart der in ûngelok en ien fan de spilers falt dea del. Dan sneuvelje der noch in stik as wat. In oarsaak is net oan te wizen. Hoe kin soks no barre en wa sit der efter?  Pas op it lêst liket it wêrom dúdlik te wurden en folget de ferrassende ûntknoping.

Spelers
KatjaSiepie Huizinga
AnnelotteVera Veltman
SandraJessica Dijkstra
PeterDurk Koster
HugoMebius Brandsma
JoséToos Lettinga
FonsBroer Jorritsma
MiekeNynke Arendz
Klean en omballingen

Vronie van der Tol

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Edward van der Meer

Regy

Jurjen Kuurstra