In frou fan fiif miljoen

In klucht fan Anrys Pol oerset troch Gurbe Dijkstra

By Swa is in restaurant ergens yn Fryslân. Francois, de eigener, is in poerbêste sjef-kok, en tagelyk in fûleindich oanhinger fan Jack Nicholson. Geraldine, syn takomstige frou, is him eins opkrongen troch in omke fan him. Dy omke is stoarn en hat in knoarre jild achterlitten. Dat kin Francois allinne erve as hy mei Geraldine trout. Allinne as Geraldine net mei him trouwe wol, of dat se frjemd gean soe, dan soe Francois it jild sûnder fierdere betingst erve kinne. Geraldine is in arrogante, ûnoantreklike frou en Francois is alhiel net fan doel om mei har te trouwen. Mar Geraldine wol perfoarst wol mei Francois trouwe. Dan is der ek noch personiel dat him der mei bemuoien giet. Claudia, de tsjinster fan it restaurant, dy liket it ek wol wat om mei safolle jild it libjen troch te gean en lit, om dat slagje te litten, der sels in hiermoardner foar komme. Dan is der ek noch Tom de barman, dy wol der ek wol in slaadsje út slaan. It wurdt in kleaune fan yntriges en oan it einde ta is ûndúdlik hoe as dit ôfrinne sil.

Spelers en regie
Namme Rol Spiler
Francois Eigner Mebius Brandsma
Geraldine Takomstige frou Maaike Riewald
Claudia Betsjinster Anna Wolters
Tom Barman Chris Jorritsma
Katryn Help Mare Wolters
Albertine Struyf Mem fan Katryn Monique van der Meer
Helge Poot Ynspeksje Monique van der Wal
Carlo Mozarella Hiermoardner Jan van Zalinge
Filip Helpkok Doetie Conradi
Carla Interim Helpkok Doetie Conradi
Klean en omballingen

Doetie Conradi en Maaike Riewald

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Siepie Huizinga en Mare Wolters

Ljocht en lûd

Edwin Faas en Piter van der Weij

Regy

Syds Wiersma