Himel op stelten

In blijspul yn trije bedriuwen fan Carl Slotboom oerset trcoh Abele Krist
Twa freonen, Hâns en Piter, komme yn’e himel. Nei’t se wat wend binne oan harren nije situaasje en kunde makke ha mei Bertus de elektrykman, beslúte se in stikmannich ierdske gewoanten yn te fieren. Wannear ’t men sa ferierdske is dat de himel op stelten stiet, komme de himelbewenners ta ynkear en beslúte om Hâns, Pieter en Bertus werom nei de ierde te stjoeren. Dat is de mannen min nei it sin. De lieding is lykwols net om te praten en as se net goedskiks wolle, dan moat it mar kweaskiks…
Spelers
Hâns Edwin Dijkstra
Piter Michel van der Meer
Bertus Durk Koster
Broeder Paules/Paul Hiko Veldman
Suster Valeria/Ria Germina Vissia
Suster Fenucia/Alida Monique van der Meer
Suster Brocatia/Suzanne Tjarda Hilverink
Klean en omballingen

Vronie van der Tol

Ynstekster

Jellie Jorritsma

Ombollingen

Baukje van der Wal en Zita Hofman

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Marco van der Meer

Regy

Frouwkje van der Meer en Jurjen Kuurstra