Famylje Bruinsma Groeten fan ‘e Veluwe

In blyspul yn trije bedriuwen fan Carl Slotboom oerset troch Abele Krist
Beppe wint de earste priis mei in kryptogram: in wike mei fjouwer persoanen yn in karavan op ‘e Veluwe. Mei skoansoan, dochter, en beppesizzer ferskynt sy op ‘e kamping. Dizze minsken binne wend harren fakânsjes yn in hotel mei fiif stjerren troch te bringen. It kampearen is foar harren dan ek in folslein nije wrâld. Dat jildt net foar de famylje Bruinsma. Heit Sjef, mem Truus en soan Boris ha faker mei dizze bile hakt. Mei sokke tsjinstellingen kinne konfrontaasjes tusken beide famyljes dan ek net útbliuwe.
Spelers
Sjef Bruinsma Haad fan it gesin Syds Wiersma
Truus Bruinsma Syn frou Geertje Sikma
Boris Bruinsma Harren soan Sjouke Leijstra
Jan Hein Swaanswijk Haad fan it gezin Jan Jorritsma
Mathilda Swaanswijk Syn frou Germina Vissia
Clarissa Swaanswijk Harren dochter Marije Wiersma
Beppe Mem fan Mathilda Welly Landman
Michiel Hulst Wurket op’ kamping Dion Hoekstra
Klean en omballingen

Vronie van der Tol

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma en Thea Elzinga

Ljocht en lûd

Edward van der Meer

Regy

Jurjen Kuurstra en Broer Jorritsma