Gewoan te gek

in blijspul / komeedzje yn trije bedriuwen fan Ton Davids oerset troch Janny van der Veen
It stik giet oer fjouwer ekspsychiatryske pasjinten en die wenje mei-inoar yn ien hûs yn de fan Speykstrjitte.

De sosjo-terapeute Toos moat har helpe harren plakje yn ‘e ‘normale’ maatskippij wer te finen. De wethâlder dy’t ferantwurdlik is foar de subsydzje fan Huize fan Speykstrjitte komt del om it spul troch it gat te sjen. It liket der op dat de jildkraan tichtdraaid wurdt en de bewenners wer werom nei de ynstelling moatte. Toos jout dúdlike ynstruksjes hoe’t de bewenners har hâlde en drage moatte as de wethâlder komt, mar dizze bemuoisucht falt by harren ferkeard. Se beslute om sawol Toos as de wethâlder dúdlik te meitsjen dat se harsels poerbêst rêde kinne. Wa is hjir eins gek? Op eigen ‘gekke’ wize besoargje sy harren gasten in bysûndere jûn.

Spelers

Lisette Kuilman                      Germina Vissia

Bram Meijer                            Hiko Veldman

Femmie ten Have                  Monique van der Meer

Isar Schut                               Edwin Dijkstra

Ans Bruns                               Jellie Jorritsma

Daan Bruns                            Durk Koster

Toos Spit                                Klaske Veldman

Henri van der Berghe           Broer Jorritsma

Klean en omballingen

Vronie van der Tol

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Marco Jorritsma

Regy

Jurjen Kuurstra