Gebroeders Kalkoen

In blijspul fan Gerard Nielen oerset troch Broer Jorritsma

Jacob en Hendrik Kalkoen, 2 ferstûke frijgesellen hawwe al jierren in winkel yn in doarp op it plattelân. Oan it ynterieur fan harren kantoar is al tsientallen jierren neat feroare en ek yn de winkel is de tiid stil stean bleaun. Jacob en Hendrik ferskille nochal fan karakter mar ien ding hawwe se gemien: har ôfkear fan froulju! As harren omkesizzer, en beëage opfolger, Riemer, dan ek fertelt dat er trouwe wol, dan binne de rapen gear. De hearen wolle ûnder gjin betingst in frou yn ‘e saak. Húsfreon Veldman betinkt in list. Soks liedt ta de nedige konsternaasje. Net allinne foar de beide hearen mar ek foar de frijgeselle suster Pytsje en de eigensinnige húshâldster Hinke. Ek fakbûnsbestjoerder frou Jonker komt del en soarget foar de nedige druk op de beide bruorren. Fansels folget yn it tredde bedriuw in tige ferrassende ûntknoping!

Spelers en regie
Namme Rol Spiler
Jacob Kalkoen Jan Jorritsma
Hindrik Kalkoen  syn broer Broer Jorritsma
Pytsje Kalkoen  harren suster Cobie Jorritsma
Riemer Nijland omkesizzer Chris Jorritsma
Froukje van Dijk freondinne fan Riemer Anna Wolters
Djurre de Boer winkelhelp Ids Koster
Veldman freon Durk Koster
 Hinke húshâldster Liesbeth van Zalinge
Frou Jonker fakbûnsfrou Jessica Dijkstra
Klean en omballingen

Nynke Arendz, Gertrud Palstra en Cobie Jorritsma

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Thea Elzinga en Mare Wolters

Ljocht en lûd

Edwin Faas

Regy

Manda Faas