Famylje Bruinsma De Kanadeeske Ynvaazje

In komeedzje yn trije bedriuwen fan Carl Slotboom en oerset troch Abele Krist

De famylje Bruinsma, Sjef en Truus mei harren soan Boris, sitte finansjeel yn swier waar. Der komme hieltyd wer nije rekkens en se kinne eins net mear betelle wurde. Der moat dus wat barre. Mar wat? Sjef moat  dus yn aksje komme en hy soe Sjef net wêze en kom mei de oplossings. Mar as de finansjele situaasje der ek better fan wurdt, is mar de fraach. As der dan ek noch ûnferwacht famylje út Kanada oer komt yn de persoan fan omke Frits en muoike Eef, wurdt it der ek net better op. Koartsein in soad ferwikkelingen dy’t Sjef úteinlik twinge ta drastyske maatregels.

Spelers
Sjef Bruinsma Syds Wiersma
Truus Bruinsma Geertje Sikma
Boris Bruinsma Sjouke Leijstra
Muoike Eef Cobie Jorritsma
Omke Frits Jan Jorritsma
Anja fan Gullik Toos Lettinga
Henk Zijlstra Hendrik Jorritsma
Tineke Zijlstra Manda Faas
Chantal Korvers Jitske Arendz
Klean en omballingen

Vronie van der Tol en Durk Koster

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Thea Elzinga

Ljocht en lûd

Piter van der Weij

Regy

Jurjen Kuurstra