De ynbylde sike

In stik yn twa bedriuwen fan Molière skreaun troch Alle G. Hof.

De man is in ferbiten hypokonder, dy’t ûnder lieding fan in soad dokters en aptekers syn libben ferslyt op syn ‘siikbêd’. Op in dei beslút hy dat it tiid wurdt dat syn dochter trouwen giet. Yn ferbân mei syn sabeare sykten liket it him tige noflik om in dokter te hawwen as skoansoan, dat sadwaande regelet hy dat. Syn dochter is hjir net fan sjarmearre, hja is al fereale op in oarenien. De heit lykwols jout syn dochter in kar-út: of trouwe, of it kleaster yn. Op in stuit spanne de broer fan de man en it tsjinstfamke gear en betinke in komplot tsjin de man om de brulloft tsjin te hâlden.

 

Spelers
Argande ynbylde sikeSyds Wiersma
Bélinetwadde frou fan ArganCobie Jorritsma
Angéliquedochter fan ArganMirjam Brandsma
Louisonjongste dochter fan ArganRenee Wieggers
Bèraldebroer fan ArganDurk Koster
Cléantefereale op AngéliqueHendrik Jorritsma
Monsieur DiafoirusdokterMebius Brandsma
Thomas Diafoirussyn soanMark de Man
Monsieur PurgondokterJan Jorritsma
Monsieur FleurantaptekerJan van Zalinge
Monsieur BonnefoynotarisHiko Veldman
ToinettetsjinstfaamToos Lettinga
Klean en omballingen

Lucie Koster en Nynke Arendz

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Thea Elzinga en Siepie Huizinga

Ljocht en lûd

Binte Fokkema en Edward van der Meer

Regy

Titia Jongboom