De ynbylde sike

In stik yn twa bedriuwen fan Molière skreaun troch Alle G. Hof.

De man is in ferbiten hypokonder, dy’t ûnder lieding fan in soad dokters en aptekers syn libben ferslyt op syn ‘siikbêd’. Op in dei beslút hy dat it tiid wurdt dat syn dochter trouwen giet. Yn ferbân mei syn sabeare sykten liket it him tige noflik om in dokter te hawwen as skoansoan, dat sadwaande regelet hy dat. Syn dochter is hjir net fan sjarmearre, hja is al fereale op in oarenien. De heit lykwols jout syn dochter in kar-út: of trouwe, of it kleaster yn. Op in stuit spanne de broer fan de man en it tsjinstfamke gear en betinke in komplot tsjin de man om de brulloft tsjin te hâlden.

 

Spelers
Argan de ynbylde sike Syds Wiersma
Béline twadde frou fan Argan Cobie Jorritsma
Angélique dochter fan Argan Mirjam Brandsma
Louison jongste dochter fan Argan Renee Wieggers
Bèralde broer fan Argan Durk Koster
Cléante fereale op Angélique Hendrik Jorritsma
Monsieur Diafoirus dokter Mebius Brandsma
Thomas Diafoirus syn soan Mark de Man
Monsieur Purgon dokter Jan Jorritsma
Monsieur Fleurant apteker Jan van Zalinge
Monsieur Bonnefoy notaris Hiko Veldman
Toinette tsjinstfaam Toos Lettinga
Klean en omballingen

Lucie Koster en Nynke Arendz

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Thea Elzinga en Siepie Huizinga

Ljocht en lûd

Binte Fokkema en Edward van der Meer

Regy

Titia Jongboom