De Hoogerhuys saek

Toanielstik yn fjouwe bedriuwen fan D. A. Tamminga

Yn de nacht fan 5 op 6 desimber 1895 waard by boer Gatze Haitsma ynbrutsen. Twa manlu mei maskers op krongen it hûs yn, wylst in tredden op wacht stie. Se waarden betrape, mar mei lichte ferwûnings koene se ûntkomme. De bruorren Hogerhuis waarden fan de ynbraak beskuldige en feroardiele ta in finzenisstraf fan 12, 11 en 6 jier. Net elkenien wie derfan oertsjûge dat WIebren, Keimpe en Marten skuldich wiene. Ek jurist Pieter Jelles Troelstra net. Hy hat ûndersyk dien nei dizze saak en sammele nije feiten dy’t yn de rjochting fan trije oare fertochten wiisden. It slagge Troelstra lykwols net de saak op en nij te iepenjen. Fan dit histoaryske drama hat Douwe Tamminga yn 1950 in toanielstik skreaun.

Spelers
Japke Hogerhuis : widdo Welly Landman
Wybren Hogerhuis : har soan Mebius Brandsma
Marten Hogerhuis : har soan Edwin Dijkstra
Keimpe Hogerhuis : har soan Louis van der Meer
Klaske Hogerhuis : har dochter Margriet Groustra
Gatse Haitsma : rintenier Hiko Veldman
Ymkje Jânsma : húshâldster Germina Veltman
Paulus van Dyk : frachtrider Broer Jorritsma
Baron Braspenninck : rjochter-kommisaris Jan Jorritsma
Jhr. Ten Booscate : griffier Jurjen Kuurstra
Maresjesee : Durk Koster
Fjildwachter : Ludwig Stockmann
Sipier : Theo Stockmann
Klean en omballingen

Vronie van der Tol

Ynstekster

Gertrud Palstra

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Marco van der Meer

Regy

Jurjen Kuurstra en Frouwkje van der Meer