Club le Courage

In toaniel-musikal skreaun troch Broer Jorritsma en Monique van der Meer

It stik spilet him ôf yn in nachtklup. De eigeneresse Sophie hat de boel al in pear jier net mear yn ‘e hân. Ek har dochter Jeanette sjocht it eins net mear sitten. De Klup sit yn ferfal, de artysten binne ûntefreden en der is gjin jild mear om de salarissen út te beteljen.

It is Sophie har jierdei en se ferwachtet, lyk as alle jierren, fjouwer spesjale gasten. Mar wat binne dat eins foar gasten? Ek har suster komt, mar is it wol har suster? Sophie ferwachtet dat der op de jûn fan har jierdei in foarstelling brocht wurdt. Mar binne alle artysten der noch wol? En dy’t der binne, wolle dy noch wol spylje? En wat binne dat eins foar artysten? Ha we dy soms net earder sjoen? Wat docht dy kreaze fint yn ‘e seal en wa binne dy oare fiif wichtige manlju?

En is der noch takomst foar Klup Le Courage?

Spelers
Jitske ArendzToos Lettinga
Mebius BrandsmaJan Meine Oenema
Jessica DijkstraMaru Palstra
Margriet GroustraJoke Rijpstra
Zita HofmanGeertje Sikma
Cobie JorritsmaBoukje Sikma
Hendrik JorritsmaLudwig Stockmann
Jan JorritsmaFrouwkje van der Meer
Durk KosterHico Veldman
Jurjen KuurstraVera Veltman
Welly LandmanSyds Wiersma
Sjouke LeijstraMarije Wiersma
Hannie LeijstraFrieda Ypey
Klean en omballingen

Vronie van der Tol

Ynstekster

Veronic van der Tol

Bandleden

Edwin Faas, Yde Faas, Edward van der Meer

Dekôr

Jurjen Kuurstra, Hiko Veldman en Syds Wiersma

Smink

Cobie Jorritsma en Thea Elzinga

Koreografy

Germina Vissia

Ljocht en lûd

Piter van der Weij

Regy

Broer Jorritsma