Amateurs

In komeedzje fan Wannie de Wijn
Oerset troch Gurbe Dijkstra

Sân akteurs krûpe yn de hûd fan de amateurspilers fan Toanielploech Sân. De toanielploech mei einlings repetearje yn de grutte seal fan de skouboarch. Om it nivo omheech te heljen, ha se foar dizze foarstelling in profesjonele regisseur ynhierd. De sfear wurdt oanienwei nerveuzer, der is net folle tiid mear oant de premjêre, de reigsseur wurdt ûngeduldiger, kostúms binne net ôf, der is gjin dekor en wa docht no eins presies wat? En wa sit der hieltyd mei it ljocht te kloatsekjen, wannear komt Joop en wa docht it mei de regisseur en wa net? Allegear fragen dêr’t noch in antwurd op komme moat, foar de jûn fan de premjêre…

Spelers en regie
PersonageGespeeld door
AlbertSyds Wiersma
HenkMebius Brandsma
NellekeGertrud Palstra
EsmeeNynke Arendz
HarrieJan Jorritsma
DaphneMarjon Roersma
TomHinne Boschma
Klean en omballingen

Nynke Arendz en Toos Lettinga

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Edward v.d. Meer en Edwin Faas

Regy

Jurjen Kuurstra