Yn jannewaris 2025 spylje wy:
In saak fan libben en dea (in proses út de 18e iuw)

Johannes Baalman wurdt fermoarde troch Cornelis Bartjens. It lyk hat er yn de rivier goaid. It wurdt nea fûn. Bartjens giet de oare deis te bycht by pastoar Heijdenrijk. Hy hat net echt spyt, dus pastoar jout him gjin absolúsje (ferjouwing) Bartjens moat earst echt berou toane. Pastoar Heijdenrijk leit him in pear penitinsjes (boetes) op en hy freget Bartjens om letter werom te kommen. It tafal wol dat de pastoar de oare deis in besite ôflizze sil by de húshâlding fan Johannes Baalman. Mar by de besite oan mefrou Baalman falt de pastoar min as mear troch de koer. As de pastoar fuort is, begjint de frou te tinken dat hy mear wit oer de fermissing fan har man. De oare deis giet de frou nei de pastoar. Ûnder bedriging mei in revolver twingt sy de pastoar mei geweld om de wierheid te fertellen. Dan giet se rjochtstreeks nei de Skout. Se wurde alle trije oppakt. De moardner, de pastoar en de frou fan it slachtoffer. Dan folget de rjochtsaak. In ferrassend stik mei de noadige humor en earnst. Oan ‘e ein ta bliuwt it spannend hoe’t dit stik ôfrinne sil.
Namme Rol Spiler
Hermien Boerhaave Rjochter Manda Faas
Stefan de Goede Griffier Ruben Peters
Cornelis Bartjens Fertocht fan moard Chris Jorritsma
Tynke Bartjens Syn frou Femke Roersma
Sofie Drebbel Buorfrou Geertje Plekkringa
Jan Koppelstok Koster Jan Jorritsma
Adrianus Heijdenrijk Pastoar Mebius Brandsma
Lizzi Baalman Frou fan de fermoarde Johannes Baalman Toos Lettinga
Godelieke Ligter Hoer Jellie Jorritsma
Willem Skunk Swalker Hiko Veldman
Klean en omballingen

Cobie Jorritsma
Nynke Arendz

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra
Jitske Wiersma

Smink

Mare Wolters

Ljocht en lûd

Edward van der Meer
Edwin Faas

Regy

Anna Wolters
Nynke Arendz

De kaartverkoop start 01-12-2024. De voorstellingen worden gespeeld in het Parochiehuis, Dûbelestreek 12 in Dronrijp. 

Speeldata
Zaterdag 11 januari 2025 – aanvang 20:15 uur
Zaterdag 18 januari 2025 – aanvang 20:15 uur

Zondag 19 januari 2025 – aanvang 15:30 uur
Zaterdag 25 januari 2025 – aanvang 20:15 uur 
Zondag 26 januari 2025 – aanvang 15:30 uur

 

 

Kaarten
Kaart: € 12,50 Inclusief een bakje koffie/thee

Verkoopadres:
Drogisterij en Parfumerie M & M
Skilpaed 13 – Dronryp
Kaarten zijn niet telefonisch te reserveren. Graag afhalen in de winkel

Jaarbestaan

Actieveleden

Uitvoeringenper jaar

Bestuursleden

Ontmoet onze zeer gewaardeerde bestuursleden

MONIQUE VAN DER MEER

Secretaris

  SYDS WIERSMA

  Voorzitter

   VERONIC VAN DER TOL

   Penningmeester

    ANNA WOLTERS

    Algemeen

     BROER JORRITSMA

     Algemeen

      Agenda
      in verband met corona geen voorstellingen gepland

      Contact