In januari 2023 spelen wij "Gebroeders Kalkoen"

In blijspul yn trije bedriuwen fan Gerard Nielen oerset troch Broer Jorritsma

Jacob en Hendrik Kalkoen, 2 ferstûke frijgesellen hawwe al jierren in winkel yn in doarp op it plattelân. Oan it ynterieur fan harren kantoar is al tsientallen jierren neat feroare en ek yn de winkel is de tiid stil stean bleaun. Jacob en Hendrik ferskille nochal fan karakter mar ien ding hawwe se gemien: har ôfkear fan froulju! As harren omkesizzer, en beëage opfolger, Riemer, dan ek fertelt dat er trouwe wol, dan binne de rapen gear. De hearen wolle ûnder gjin betingst in frou yn ‘e saak. Húsfreon Veldman betinkt in list. Soks liedt ta de nedige konsternaasje. Net allinne foar de beide hearen mar ek foar de frijgeselle suster Pytsje en de eigensinnige húshâldster Hinke. Ek fakbûnsbestjoerder frou Jonker komt del en soarget foar de nedige druk op de beide bruorren. Fansels folget yn it tredde bedriuw in tige ferrassende ûntknoping!

Namme Rol Spiler
Jacob Kalkoen Jan Jorritsma
Hindrik Kalkoen  syn broer Broer Jorritsma
Pytsje Kalkoen  harren suster Cobie Jorritsma
Riemer Nijland omkesizzer Chris Jorritsma
Froukje van Dijk freondinne fan Riemer Anna Wolters
Djurre de Boer winkelhelp Ids Koster
Veldman freon Durk Koster
 Hinke húshâldster Liesbeth van Zalinge
Frou Jonker fakbûnsfrou Jessica Dijkstra
Klean en omballingen

Nynke Arendz en Cobie Jorritsma

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Mare Wolters en Thea Elzinga

Ljocht en lûd

Edwin Faas

Regy

Manda Faas

De kaartverkoop start 01-12-2022

Speeldata
Zaterdag 07 januari 2023 – aanvang 20.15 uur UITVERKOCHT 

Zaterdag 14 januari 2023 – aanvang 20:15 uur UITVERKOCHT
Zondag 15 januari 2023 – aanvang 15:30 uur UITVERKOCHT
Zaterdag 21 januari 2023 – aanvang 20:15 uur UITVERKOCHT
Zondag 22 januari 2023 – aanvang 15:30 uur UITVERKOCHT

 

Kaarten
Kaart: € 10,- Inclusief koffie/thee

Verkoopadres:
Drogisterij en Parfumerie M & M
Skilpaed 13 – Dronryp
0517 – 232498

Jaarbestaan

Actieveleden

Uitvoeringen
per jaar

Bestuursleden

Ontmoet onze zeer gewaardeerde bestuursleden

MONIQUE VAN DER MEER

Secretaris

  SYDS WIERSMA

  Voorzitter

   VERONIC VAN DER TOL

   Penningmeester

    ANNA WOLTERS

    Algemeen

     BROER JORRITSMA

     Algemeen

      Agenda
      in verband met corona geen voorstellingen gepland

      Contact