In januari 2023 spelen wij "Gebroeders Kalkoen"

In blijspul yn trije bedriuwen fan Gerard Nielen oerset troch Broer Jorritsma

Skitterjend blijspul yn 3 bedriuwen dêr ’t sawol publyk as spilers in protte wille oan belibje sille. It yn 2020 bewurke stik giet oer Jacob en Hindrik Kalkoen, 2 ferstûke frijgesellen dy ’t al jierren in winkel hawwe yn in doarp op it plattelân. Oan it ynterieur fan harren kantoar is al tsientallen jierren neat feroare en ek yn de winkel is de tiid stil stean bleaun. Jacob en Hindrik ferskille nochal fan karakter mar ien ding hawwe se gemien: harren ôfkear fan froulju! As harren omkesizzer, en beëage opfolger, Riemer, dan ek fertelt dat er trouwe wol, binne de rapen gear. De hearen wolle ûnder gjin betingst in frou yn ‘e saak. Riemer skeakelet húsfreon Veldman yn en dizze betinkt in list. By in staking fan it winkelpersoniel komt er mei in Froukje op ‘e lappen. De hearen falle fuort as in bakstien foar har: wat in frou! Ta grutte argewaasje fan harren gjirrige suster Pytsje komme sawol Jacob as Hindrik yn it geheim sels mei trouplannen. Unwittend fan dizze dingen is Froukje ûnderwilens begûn mei it modernisearjen fan winkel en kantoar. De eigensinnige húshâldster Hinke sjocht it allegearre mei lege eagen oan. Se ken har beide jonges hielendal net mear. Fansels folget yn it tredde bedriuw in tige ferrassende ûntknoping!

Namme Rol Spiler
Jacob Kalkoen Jan Jorritsma
Hindrik Kalkoen  syn broer Broer Jorritsma
Pytsje Kalkoen  harren suster Cobie Jorritsma
Riemer Nijland omkesizzer Chris Jorritsma
Froukje van Dijk freondinne fan Riemer Anna Wolters
Djurre de Boer winkelhelp Ids Koster
Veldman freon Durk Koster
 Hinke húshâldster Liesbeth van Zalinge
Frou Jonker fakbûnsfrou Jessica Dijkstra
Klean en omballingen

Nynke Arendz en Cobie Jorritsma

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Mare Wolters en Thea Elzinga

Ljocht en lûd

Edwin Faas

Regy

Manda Faas

De kaartverkoop start 01-12-2022

Speeldata
Zaterdag 07 januari 2023 – aanvang 20.15 uur  

Zaterdag 14 januari 2023 – aanvang 20:15 uur 
Zondag 15 januari 2023 – aanvang 15:30 uur
Zondag 22 januari 2023 – aanvang 15:30 uur

 

Kaarten
Kaart: € 10,- Inclusief koffie/thee

Verkoopadres:
Drogisterij en Parfumerie M & M
Skilpaed 13 – Dronryp
0517 – 232498

Jaarbestaan

Actieveleden

Uitvoeringen
per jaar

Bestuursleden

Ontmoet onze zeer gewaardeerde bestuursleden

MONIQUE VAN DER MEER

Secretaris

  SYDS WIERSMA

  Voorzitter

   VERONIC VAN DER TOL

   Penningmeester

    ANNA WOLTERS

    Algemeen

     BROER JORRITSMA

     Algemeen

      Agenda
      in verband met corona geen voorstellingen gepland

      Contact