Amateurs

In januari 2020 spelen wij de komedie “Amateurs”

In komeedzje yn trije bedriuwen fan Wannie de Wijn oerset troch Gurbe Dijkstra

Sân akteurs krûpe yn de hûd fan de amateurspilers fan Toanielploech Sân. De toanielploech mei einlings repetearje yn de grutte seal fan de skouboarch. Om it nivo omheech te heljen, ha se foar dizze foarstelling in profesjonele regisseur ynhierd. De sfear wurdt oanienwei nerveuzer, der is net folle tiid mear oant de premjêre, de reigsseur wurdt ûngeduldiger, kostúms binne net ôf, der is gjin dekor en wa docht no eins presies wat? En wa sit der hieltyd mei it ljocht te kloatsekjen, wannear komt Joop en wa docht it mei de regisseur en wa net? Allegear fragen dêr’t noch in antwurd op komme moat, foar de jûn fan de premjêre…

PersonageGespeeld door
AlbertSyds Wiersma
HenkMebius Brandsma
NellekeGertrud Palstra
EsmeeNynke Arendz
HarrieJan Jorritsma
DaphneMarjon Roersma
TomHinne Boschma
Klean en omballingen

Nynke Arendz en Toos Lettinga

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Edwin Faas en Edward van der Meer

Regy

Jurjen Kuurstra

De kaartverkoop start op 1 december 2019. EXTRA VOORSTELLING !!

Speeldata
Zaterdag
11 januari 2020 – aanvang 20.15 uur (Uitverkocht)
Zaterdag 18 januari 2020 – aanvang 20:15 uur (Uitverkocht)
Zondag 19 januari 2020 – aanvang 15:30 uur (Uitverkocht)

Zaterdag 25 januari 2020 – aanvang 20.15 uur
(EXTRA VOORSTELLING)

Zondag 26 januari 2020 – aanvang 15:30 uur (Uitverkocht)


Kaartverkoop vanaf 2 december 2019
Kaart: € 10,- Inclusief koffie/thee

Drogisterij en Parfumerie M & M
Skilpaed 13 – Dronryp
0517 – 232498

Jaarbestaan

Actieveleden

Uitvoeringen
per jaar

Bestuursleden

Ontmoet onze zeer gewaardeerde bestuursleden

TOOS LETTINGA

Secretaris

  SYDS WIERSMA

  Voorzitter

   VERONIC VAN DER TOL

   Penningmeester

    MARJON ROERSMA

    Communicatie

     BROER JORRITSMA

     Algemeen

      Contact