Yn jannewaris 2025 spylje wy:
In saak fan libben en dea (in proses út de 18e iuw)
Skreaun troch: Broer Jorritsma


Dit stik is basearre op in rjochtsaak út de 18e iuw. Cornelis Bartjens wurdt fertocht fan de moard op Johannes Baalman. Pastoar Heijdenrijk wurdt fertocht fan it brekken fan it bychtgeheim. Lizzi Baalman wurdt fertocht fan it bedriigjen fan pastoar Heijdenrijk. Se binne oppakt en stean terjochte. Alle trije sizze dat se ûnskuldich binne. Dizze saak wurdt spile yn in hjoeddeiske rjochtbank ûnder lieding fan rjochter Hermien Boerhaave en griffier Stefan de Goede. Foar de rjochtbank wurde de sênes spile dy’t foarôf gongen binne oan it oppakken fan de fertochten. Der binne ek in oantal tsjûgen. In hoer, in swalker en in koster. Mar hoe betrouber of dy binne is noch mar de fraach. It publyk wurdt ek frege om oan de ein fan de sitting in útspraak te dwaan. Ek de Dea komt yn dit stik noch efkes lâns mar wat is syn rol? De rjochter docht oan de ein fan de sitting in útspraak. Oan de ein ta bliuwt it spannend hoe’t dit stik ôfrinne sil!
Namme Rol Spiler
Hermien Boerhaave Rjochter Manda Faas
Stefan de Goede Griffier Ruben Peeters
Cornelis Bartjens Fertocht fan moard op Johannes Baalman Chris Jorritsma
Tynke Bartjens Syn frou Femke Roersma
Sofie Drebbel Buorfrou Geertje Plekkringa
Jan Koppelstok Koster Jan Jorritsma
Adrianus Heijdenrijk Pastoar Mebius Brandsma
Lizzi Baalman Frou fan Johannes Baalman Toos Lettinga
Godelieke Ligter Hoer Jellie Jorritsma
Willem Skunk Swalker Hiko Veldman
De Dea Broer Jorritsma
Klean en omballingen

Cobie Jorritsma
Nynke Arendz

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra
Jitske Wiersma

Smink

Mare Wolters

Ljocht en lûd

Edward van der Meer
Edwin Faas

Regy

Anna Wolters
Nynke Arendz

De kaartverkoop start 01-12-2024. De voorstellingen worden gespeeld in het Parochiehuis, Dûbelestreek 12 in Dronrijp. 

Speeldata
Zaterdag 11 januari 2025 – aanvang 20:15 uur
Zaterdag 18 januari 2025 – aanvang 20:15 uur

Zondag 19 januari 2025 – aanvang 15:30 uur
Zaterdag 25 januari 2025 – aanvang 20:15 uur 
Zondag 26 januari 2025 – aanvang 15:30 uur

 

 

Kaarten
Kaart: € 12,50 Inclusief een bakje koffie/thee

Verkoopadres:
Drogisterij en Parfumerie M & M
Skilpaed 13 – Dronryp
Kaarten zijn niet telefonisch te reserveren. Graag afhalen in de winkel

Jaarbestaan

Actieveleden

Uitvoeringenper jaar

Bestuursleden

Ontmoet onze zeer gewaardeerde bestuursleden

MONIQUE VAN DER MEER

Secretaris

  SYDS WIERSMA

  Voorzitter

   VERONIC VAN DER TOL

   Penningmeester

    ANNA WOLTERS

    Algemeen

     BROER JORRITSMA

     Algemeen

      Agenda
      in verband met corona geen voorstellingen gepland

      Contact