In januari 2024 spelen wij "De frou fan fiif miljoen"

In klucht fan Anrys Pol oerset troch Gurbe Dijkstra

By Swa is in restaurant ergens yn Fryslân. Francois, de eigener, is in poerbêste sjef-kok, en tagelyk in fûleindich oanhinger fan Jack Nicholson. Geraldine, syn takomstige frou, is him eins opkrongen troch in omke fan him. Dy omke is stoarn en hat in knoarre jild achterlitten. Dat kin Francois allinne erve as hy mei Geraldine trout. Allinne as Geraldine net mei him trouwe wol, of dat se frjemd gean soe, dan soe Francois it jild sûnder fierdere betingst erve kinne. Geraldine is in arrogante, ûnoantreklike frou en Francois is alhiel net fan doel om mei har te trouwen. Hy is smoar op Claudia, de tsjinster fan it restaurant, mar dy wiist him oant no ta ôf. As Claudia der achter komt dat Francois erve kin, draait se fuort by. Dit is tsjin de seare foet fan Tom, de barman, want hy hie oant no ta in relaasje mei har. Hy makket foto’s fan de eskapades fan Francois en Claudia en wol der in slaadsje út slaan. Omdat Geraldine perfoarst mei Francois trouwe wol, litte Claudia en Francois in hiermoardner komme om Geraldine fan kant te meitsjen. Dat slagget foarearst net, ek al omdat de man in Italjaan blykt te wêzen dy’t gjin wurd Frysk ferstiet. Ut in kleaune fan yntriges komt Francois as oerwinner út de bus!

Namme Rol Spiler
Francois Eigner Mebius Brandsma
Geraldine Takomstige frou Germina Vissia
Claudia Betsjinster Anna Wolters
Tom Barman Edwin Dijkstra
Katryn Help Doetie Conradi
Albertine Struyf Mem fan Katryn Monique v/d Meer
Helge Poot Ynspeksje Maaike Riewald
Carlo Mozarella Hiermoardner Chris Jorritsma
Filip Helpkok Doetie Conradi
Carla Interim Helpkok Mare Wolters
Klean en omballingen

Nynke Arendz en Cobie Jorritsma

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Mare Wolters en Thea Elzinga

Ljocht en lûd

Edwin Faas

Regy

Syds Wiersma

De kaartverkoop start 01-12-2023

Speeldata
Zaterdag 06 januari 2024 – aanvang 20.15 uur 

Zaterdag 13 januari 2024 – aanvang 20:15 uur  
Zondag 14 januari 2024 – aanvang 15:30 uur
Zondag 21 januari 2024 – aanvang 15:30 uur  

 

Kaarten
Kaart: € 10,- Inclusief koffie/thee

Verkoopadres:
Drogisterij en Parfumerie M & M
Skilpaed 13 – Dronryp
0517 – 232498

Jaarbestaan

Actieveleden

Uitvoeringen
per jaar

Bestuursleden

Ontmoet onze zeer gewaardeerde bestuursleden

MONIQUE VAN DER MEER

Secretaris

  SYDS WIERSMA

  Voorzitter

   VERONIC VAN DER TOL

   Penningmeester

    ANNA WOLTERS

    Algemeen

     BROER JORRITSMA

     Algemeen

      Agenda
      in verband met corona geen voorstellingen gepland

      Contact