Leafde as Mûnster

Hâld Moed speelt dit jaar Leafde as Mûnster

In stik yn trije bedriuwen fan Noël Coward

Oerset troch Gurbe Dijkstra.

Elyot hat earder mei Amanda troud west, mar dat houlik is op’e non rûn. Altyd rûzje, sels slaan en ek alkoholisme wiene de oarsaken fan de skieding. No is hy op houliksreis mei syn twadde frou, Sibyl. Se binne yn Frankryk bedarre, yn in moai hotel. At er jûns bûten op it terras sit, sjocht er dat Amanda op it terras neist dat fan him sit. Ek sy is foar de twadde kear troud, no mei Victor, en ek op houliksreis, tafallich yn itselde hotel. Hoe sil dit ôfrinne?

PersonageGespeeld door
Amanda PrynneToos Lettinga
Victor Prynne har manHendrik Jorritsma
Sibyl ChaseManda Faas
Elyot Chase har manEdwin Dijkstra
Klean en omballingen

Nynke Arendz

Ynstekster

Maaike Riewald

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Cobie Jorritsma

Ljocht en lûd

Binte Fokkema

Regy

Titia Jongboom

De kaartverkoop is gestart op 1 december 2018. Voor alle voorstellingen zijn nog kaarten te koop. Maar wees er snel bij want de ervaring van voorgaande jaren leert dat de eerste voorstellingen snel zijn uitverkocht. Na de voorstellingen kan nog even gezellig worden nagepraat en gedanst onder begeleiding van live muziek.

Speeldata
Zaterdag
12 januari – Aanvang 20:15 Uitverkocht
Zaterdag 19 januari – Aanvang 20:15 Uitverkocht

Zondag 20 januari – Aanvang 15:30 Uitverkocht
Zondag 27 januari – Aanvang 15:30 Uitverkocht

Kaartverkoop
Kaart: € 10,- Inclusief koffie/thee

Stockmann Wonen & Meer
Dûbelestreek 4 – Dronryp
0517 – 231266

Interview - WaadhoekeTV

Jaar
bestaan

Actieve
leden

Uitvoeringen
per jaar

Bestuursleden

Ontmoet onze zeer gewaardeerde bestuursleden

TOOS LETTINGA

Secretaris

  SYDS WIERSMA

  Voorzitter

   VERONIC VAN DER TOL

   Penningmeester

    MARJON ROERSMA

    Communicatie

     BROER JORRITSMA

     Algemeen

      Agenda

      20:00
      Ledenvergadering

      Ledenvergadering 2019 - Parochiehuis Dronryp

      Zaterdag 11 Januari 20:15
      Eerste zaterdagavond

      De eerste zaterdagavond voorstellingsdatum, het stuk maken we t.z.t. nog bekend!

      De tweede zaterdagavond voorstellingsdatum, het stuk maken we t.z.t. nog bekend!

      De eerste zondagmiddag voorstellingsdatum, het stuk maken we t.z.t. nog bekend!

      De tweede zondagmiddag voorstellingsdatum, het stuk maken we t.z.t. nog bekend!

      Contact