In januari 2024 spelen wij "De frou fan fiif miljoen"

In klucht fan Anrys Pol oerset troch Gurbe Dijkstra

By Swa is in restaurant ergens yn Fryslân. Francois, de eigener, is in poerbêste sjef-kok, en tagelyk in fûleindich oanhinger fan Jack Nicholson. Geraldine, syn takomstige frou, is him eins opkrongen troch in omke fan him. Dy omke is stoarn en hat in knoarre jild achterlitten. Dat kin Francois allinne erve as hy mei Geraldine trout. Allinne as Geraldine net mei him trouwe wol, of dat se frjemd gean soe, dan soe Francois it jild sûnder fierdere betingst erve kinne. Geraldine is in arrogante, ûnoantreklike frou en Francois is alhiel net fan doel om mei har te trouwen. Mar Geraldine wol perfoarst wol mei Francois trouwe. Dan is der ek noch personiel dat him der mei bemuoien giet. Claudia, de tsjinster fan it restaurant, dy liket it ek wol wat om mei safolle jild it libjen troch te gean en lit, om dat slagje te litten, der sels in hiermoardner foar komme. Dan is der ek noch Tom de barman, dy wol der ek wol in slaadsje út slaan. It wurdt in kleaune fan yntriges en oan it einde ta is ûndúdlik hoe as dit ôfrinne sil.

Namme Rol Spiler
Francois Eigner Mebius Brandsma
Geraldine Takomstige frou Maaike Riewald
Claudia Betsjinster Anna Wolters
Tom Barman Chris Jorritsma
Katryn Help Doetie Conradi
Albertine Struyf Mem fan Katryn Monique van der Meer
Helge Poot Ynspeksje Monique van der Wal
Carlo Mozarella Hiermoardner Jan van Zalinge
Filip Helpkok Doetie Conradi
Carla Interim Helpkok Mare Wolters
Klean en omballingen

Doetie Conradi

Ynstekster

Veronic van der Tol

Dekôr

Jurjen Kuurstra en Hiko Veldman

Smink

Siepie Roersma en Mare Wolters

Ljocht en lûd

Piter van der Weij

Regy

Syds Wiersma

De kaartverkoop start 01-12-2023

Speeldata
Zaterdag 06 januari 2024 – aanvang 20.15 uur Uitverkocht

Zaterdag 13 januari 2024 – aanvang 20:15 uur  
Zondag 14 januari 2024 – aanvang 15:30 uur
Zondag 21 januari 2024 – aanvang 15:30 uur  

 

Kaarten
Kaart: € 12,50 Inclusief een bakje koffie/thee

Verkoopadres:
Drogisterij en Parfumerie M & M
Skilpaed 13 – Dronryp
Kaarten zijn niet telefonisch te reserveren. Graag afhalen in de winkel

Jaarbestaan

Actieveleden

Uitvoeringen
per jaar

Bestuursleden

Ontmoet onze zeer gewaardeerde bestuursleden

MONIQUE VAN DER MEER

Secretaris

  SYDS WIERSMA

  Voorzitter

   VERONIC VAN DER TOL

   Penningmeester

    ANNA WOLTERS

    Algemeen

     BROER JORRITSMA

     Algemeen

      Agenda
      in verband met corona geen voorstellingen gepland

      Contact